Iskierka~`

16 tekstów – auto­rem jest Is­kier­ka~`.

Wczo­raj­sze szczęście,które­go dzi­siaj nie jes­teśmy już w sta­nie posiąść,
też może ranić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2013, 13:17

Między własną de­finicją szczęścia i smut­ku tworzysz życie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 maja 2013, 16:03

Myślę,że przez­nacze­niem człowieka na Ziemi jest cier­pienie , ból i roz­pacz. To sa­mo przez­nacze­nie uj­mu­je się również w tym ,że człowiek zos­tał stworzo­ny w ce­lu od­na­lezienia je­go włas­ne­go szczęścia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2012, 22:36

Nie twier­dzę ,że cier­pienia uszlachet­nia.Nie twier­dzę też ,że jest bez­sensow­ne. Gra­nica zat­ra­ca się jed­nak wte­dy, gdy więcej w naszym życiu bo­leści niż ra­dości.Cier­pienie nie po­maga, cier­pienie niszczy dziecięcy ro­zum i zat­ra­ca w nas nadzieję na lep­sze jut­ro. Cier­pienie szor­stko niszczy powłokę ser­ca , ale jed­nak spra­wia , że moc­niej kocha­my . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 września 2012, 16:51

W życiu chodzi o to ,aby przez­wy­ciężyć w so­bie człowieka, pier­wias­tek ziem­skiego og­ra­nicze­nia. Tyl­ko wte­dy życie poz­wo­li ci sięgnąć po wszys­tko to , co nieosiągal­ne i ponadczasowe.! 

myśl • 16 stycznia 2012, 22:17

Tak bar­dzo chciałabym wrócić do rozsądku,które­go brak od­czu­wam w miłości . Jeszcze raz przeczy­tać to , co niewi­doczne po­między wier­sza­mi i dos­trzec tej żądzy ,która mnie zabiła. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2012, 19:37

Bo jut­ro troszczy się sa­mo o siebie,
Dbaj o to co dziś,bo dziś zmienia życie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2011, 14:14

Sonet

Jest kwiat, co się ot­wiera pośród no­cy cienia
I spogląda na księżyc, i miłe tchnie wonie,
Aż póki nie obaczy jut­rzen­ki promienia'
__________________________
Ju­liusz Słowacki 

wiersz • 25 października 2011, 16:55

Je­dyne co zos­tało po twoim odejściu , to wspom­nienia. Przy­naj­mniej te­go mi nie zabierzesz.'
______________________________

Nig­dy, one zos­taną ta­kie wier­ne , do końca życia.
Przy to­bie,jak Bóg , choćby się ziemia rozstąpiła' 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 października 2011, 21:44

Przeżyłam ko­lej­ny dzień .
Zapomniałam'
Stra­ciłam '
Chwi­le niet­knięte, '
Po­zos­ta­wione sobie.

Ty wca­le nie byłeś moim powietrzem' 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 października 2011, 19:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iskierka~`

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność